Zorgvisie

We streven naar voldoening voor alle partners (lln, ouders, lk persoonlijk en als team).
Rust en respect zijn hierbij als waarden onderliggend.
We kiezen voor welbevinden als topprioriteit en willen hierbij oog hebben voor alle lln op de manier waarop ze leren (leerstijl, leertempo, keuzevaardigheden) en waarop ze zijn (gezondheid, ontwikkeling, groei).
Hiertoe stellen we realistische doelen voorop en streven we naar zelfkennis bij leerlingen en leerkrachten.
Dit alles realiseren we in een omgeving waarbij samenwerking hoog in het vaandel wordt gedragen.

Enkele aspecten uit deze zorgvisie vragen mogelijks om een woordje extra:

Voor alle leerlingen op de manier waarop ze leren en zijn.
Door een aanbod te voorzien dat aansluit bij het niveau van de leerlingen, bereiken we ontwikkeling bij elk kind. Daarnaast houden we rekening met leerstijl en leertempo. Een school is niet alleen een plek om te leren, maar ook gewoon om ‘er te zijn’. We willen dan ook breder kijken naar de ontwikkeling, groei en gezondheid van onze kinderen.

Welbevinden is een topprioriteit.
In onze dagelijkse werking zetten we hulpmiddelen in om zowel bij kinderen als bij onszelf als individu en als team een positief zelfbeeld te creëren. We zijn een optimistische schoolomgeving.

De realistische doelen verwijzen naar de haalbaarheid van doelen (vanuit de handboeken, de leerplannen en de eindtermen) voor een kind. We willen daarbij rekening houden met de draagkracht van de leerlingen. Een aandachtspunt is dat kinderen van jong af aan wordt aangeleerd om een realistisch beeld te hebben over zichzelf en keuzes te maken die aansluiten bij hun eigen ik, bij hun eigen talenten. Ook streven we naar het uitwerken van een werking die makkelijk hanteerbaar is en eenvoud uitstraalt i.f.v. zorg voor het welbevinden van onze leerkrachten.

De samenwerking verwijst naar verschillende aspecten. Enerzijds schoolintern: waar mogelijk organiseren we de zorgmomenten in de klas en streven we hierin regelmaat na. Niemand staat er alleen voor: we zijn er voor elkaar, steunen elkaar en leren van elkaar.
Anderzijds kiezen we waar mogelijk voor een multidisciplinaire aanpak: Overleg met ouders en externen wordt getypeerd door correcte afspraken die consequent worden opgevolgd, waarbij we zoeken naar individuele antwoorden op individuele vragen en niet kiezen voor zomaar een standaardaanpak.